فراخوان ارسال مقاله به دو همایش در رابطه با آب

فراخوان ارسال مقاله به دو همایش در رابطه با آب به گزارش مطب نما نخستین همایش ملی «مدیریت کیفیت آب» و سومین همایش ملی «مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدر رفت و بازیافت»، آذرماه سالجاری توسط توسط انجمن آب و فاضلاب ایران و دانشگاه تهران برگزار می گردد.


به گزارش مطب نما به نقل از ایسنا، این همایش نهم تا یازدهم آذرماه برگزار می گردد و مهلت ارسال مقاله به دبیرخانه این همایش ۱۵ مهر ماه سالجاری است.
پژوهشگران می توانند مقالات خویش را در محورهای زیر به دبیرخانه همایش ارسال کنند:
الف) مدیریت مصرف آب
۱- روشهای مهندسی (کاهنده های مصرف، بازچرخانی آب، آب خاکستری، جداسازی آب آشامیدنی از آب بهداشتی و...)
۲- دیدگاههای فرهنگی (آموزش، آگاهی رسانی، مشارکت بخش خصوصی، نقش زنان و...)
۳- دیدگاههای اقتصادی (اقتصاد آب، قیمت گذاری، مدیریت تعرفه و... )
۴- الزامات قانونی و مدیریتی (مباحث نظام مهندسی، جریمه و تشویق، قراردادها و برون سپاری، حاشیه نشینی، مدیریت مصرف در شرایط بحرانی، صدمه شناسی و...)
ب) هدررفت
۱- هدررفت واقعی در شبکه های توزیع آب
۱-۱- مدیریت نشت (روشهای جدید نشت یابی، اقتصاد نشت، مدیریت فشار، استقرار DMA، قراردادهای نشت یابی، تأمین مالی، برون سپاری و...)
۱-۲- مدیریت حوادث و اتفاقات (رفع حوادث، قراردادها و...)
۱-۳- بازسازی، تعویض و تعمیر شبکه ها
۱-۴- سرریز مخازن
۱-۵- تجهیزات و شیرآلات جدید

۲- هدررفت ظاهری در شبکه های توزیع آب
۲-۱- کنتور و دبی سنج‎‎ها، قرائت کنتورها، خطاهای اندازه گیری، مدیریتی و بهره برداری
۲-۲- اتصالات غیر مجاز (روشهای شناسایی، راه‎کارهای فرهنگی، راه‎کارهای قانونی، قراردادها و برون سپاری...)
۳- مصارف مجاز بدون درآمد
۳-۱- مصارف آب در تاسیسات و تصفیه خانه ها
۳-۲- شستشوی شبکه و مخازن

۴- مدیریت هوشمند شبکه‎های توزیع آب
۴-۱- تله متری و اسکادا
۴-۲- مدلسازی و نرم افزارها
۴-۳- کاربرد GIS
۴-۴- مدیریت انرژی
۴-۵- مدیریت کیفیت

۵- کاهش مصرف و ارتقای بهره وری آب در بخش صنعت
۵-۱- بکارگیری فناوری پینچ آبی به منظور کاهش مصرف آب در صنایع
۵-۲- بهینه سازی شبکه آب و فاضلاب در صنایع
۵-۳- سنتز شبکه آب و فاضلاب صنایع (Water Network Synthesis)
۵-۴- نقش سیستم های کنترلی و ابزار دقیق در کاهش مصرف آب و جلوگیری از هدر رفت در صنایع
ج) بازیافت
۱- پیوند آب-انرژی در بازیافت پساب
۱-۱- تحلیل چرخه عمر سیستمهای بازیافت پساب
۱-۲- راهکارهای تولید انرژی در فرایند بازیافت پساب
۱-۳- توسعه روشهای با حداقل مصرف انرژی به منظور بازیافت پساب
۱-۴- الزامات پیاده سازی رویکرد کاهش، بازاستفاده و بازیافت (۳R: Reduce، Reuse، Recovery) در صنایع

۲– فناوریهای ساده و ارزانقیمت بازیافت پساب
۲-۱- توسعه فناوریهای ساده بازیافت پساب در مناطق روستایی و جوامع کوچک
۲-۲- بومی سازی فرآیندهای ساده و ارزانقیمت بازیافت پساب

۳- پایش کمی و کیفی پساب بازیافتی
۳-۱- ابزارهای اندازه گیری جریان پساب
۳-۲- شاخص های کیفی در ارزیابی بازیافت پساب
۳-۳- دستورالعمل پایش کیفیت در بازیافت پساب
۳-۴- آئین نامه های پایش کمی و کیفی بازیافت پساب

۴- استفاده ایمن از پساب و کاهش ریسک آن
۴-۱- مخاطرات ناشی از استفاده از پساب
۴-۲- نقش آموزش و فرهنگسازی در استفاده ایمن از پساب
۴-۳- تحلیل ریسک استفاده از پساب در مصارف مختلف و اولویت بندی گزینه های مصرف
۴-۴- روشهای مدیریت ریسک استفاده از پساب

۵- مدیریت فاضلاب و پسماند حاصل از فرایندهای بازیافت
۵-۱- بازیافت پسماندهای جامد با ارزش
۵-۲- مصرف پسماند بازیافت بعنوان سوخت و ماده پرکننده
۵-۳- روشهای تولید انرژی از فرایند بازیافت پساب
۵-۴- روشهای مدیریت فاضلاب تولیدی در فرایند بازیافت پساب
۵-۵- راهکارهای دستیابی به حداقل پساب در فرایندهای تصفیه (Zero Liquid Discharge)

۶- مدیریت و بازیافت زهابهای کشاورزی
۶-۱- مصارف ممکن برای زهابهای کشاورزی
۶-۲-روشهای مدیریت و بازیافت زهاب کشاورزی
۶-۳- تحلیل اقتصادی و فنی گزینه های مصرف باردیگر زهاب کشاورزی
۶-۴- اثرات بازیافت زهاب کشاورزی بر کیفیت منابع آب، خاک و محصولات تولیدی
۶-۵- بررسی روش طبیعی تصفیه پساب و شیرین سازی منابع آب لب شور جهت مصرف کشاورزی

۷- نگاههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی در مدیریت مصرف و استفاده از پساب
۷-۱- تحلیل اقتصادی گزینه های مختلف بازیافت پساب
۷-۲- چالش های اجتماعی در پذیرش استفاده باردیگر از آب
۷-۳- الزامات آموزش و فرهنگسازی به منظور مصرف ایمن پساب
۷-۴- الزامات قانونی در فرایند بازیافت پساب و خلاهای موجود
۱۳-۵- نقش تعرفه در کاهش مصرف آب
۷-۶ خلاء های قانونی برای کاهش هدررفت ظاهری و واقعی
۷-۷- نقش آموزش، فرهنگ و تبلیغات در کاهش مصرف آب
۷-۸- چالش های اجتماعی در کاهش هدررفت آب

۸- فناوریهای نو در حوزه بازیافت

۹- استانداردها و ضوابط کمی و کیفی آب و فاضلاب
۹-۱- نقاط ضعف و قوت استانداردهای موجود
۹-۲- بازبینی و بومی سازی استانداردها
۹-۳- تدوین استانداردهای جدید


د) مدیریت کیفیت آب
۱- برنامه ایمنی آب

۲- ارزیابی و صدمه شناسی روشهای جایگزین در مدیریت کیفیت آب (دستگاه تصفیه خانگی، آب بسته بندی، سیستم دوگانه و... )

۳- مدیریت و راهبری تصفیه خانه های آب
۳-۱- چالشهای تصفیه آب
۳-۲- چالشهای تصفیه خانه های آب ایران و روشهای ارتقای عملکرد تصفیه خانه ها
۳-۳- روشها و فناوریهای نوین در تصفیه آب
۳-۴- روش های نیترات زدایی، حذف فلزات سنگین و کاهش شوری، کدورت آب­ و حذف بو

۴- تاثیرات زیست محیطی پساب دستگاهای آب شیرین بر کیفیت آب های سطحی و زیرزمینی منطقه محل تخلیه آنها

۵- تأثیر تغییرات اقلیم بر کمیت و کیفیت آبهای سطحی و زیرزمینی

۶- مدیریت هوشمند کیفیت آب
۶-۱- استفاده از سنسورها و سیستمهای GIS و اسکادا
۶-۲-- استفاده از فن آوری های نوین در تصفیه و کنترل کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب
۶-۳- چالشهای نگاههای نوین استفاده از آب‎های نامتعارف، آب انبارها و آب های لب شور از نظر کیفیت آب
۶-۴- مدلسازی کیفی شبکه های توزیع آب و منابع آب سطحی و زیرزمینی

۷- اثر ویروس کرونا بر آب و پساب
۷-۱- بررسی حضور کرونا ویروس در پساب با عنایت به فرآیند های تصفیه فاضلاب

۸- پایش کیفی اکوسیستمها
۸-۱- راههای پیشگیری از زوال کیفیت منابع آب سطحی و زیرزمینی
۸-۲- استفاده از بیو سنسورها (موجودات زنده مانند قورباغه، جلبک و ماهی) در ورودی آب خام تصفیه خانه ها برای شناسایی سموم و مواد آلی آلاینده

۹- آلاینده های ویژه و نوظهور در آب شرب و پساب

۱۰- اقتصاد و کیفیت آب
علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال مقالات به آدرس زیر رجوع کنند:
http: //www.iwwa-conf.ir/
منبع:

1400/04/02
22:51:19
5.0 / 5
416
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۵
مطب نما
matabnama.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مطب نما محفوظ است

مطب نما

نزدیکترین مطب به شما