وضعیت ارتباط دانشگاه ها با جامعه و صنعت در سال ۱۴۰۱؛

۵ و نیم قرارداد برای ۱۰۰ دانشجو

۵ و نیم قرارداد برای ۱۰۰ دانشجو مطب نما: به گزارش مطب نما، در سال ۱۴۰۱ به ازای هر ۱۰۰ دانشجو تعداد ۵.۵ قرارداد ارتباط با جامعه و صنعت در دانشگاه ها وجود داشته و مبلغ جذب شده از قراردادها یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است.به گزارش مطب نما به نقل از ایسنا، یکی از وظایف مهم نسل جدید دانشگاه ها پاسخگویی به نیازهای جامعه است. در نسل چهارم دانشگاه ها، انتظار می رود که دانشگاهیان و عالمان تأثیر اجتماعی داشته باشند و بتوانند در راه حل مشکلات جامعه قدم بردارند.

در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۰ هزار و ۸۳۵ قرارداد ارتباط با جامعه و صنعت درحال اجرا در دانشگاه ها و مراکز آموزشی وجود داشته است. همینطور در این سال تعداد دو هزار و ۸۳۷ قرارداد ارتباط با جامعه و صنعت در دانشگاه ها و مراکز آموزشی، خاتمه یافته است. بررسی تعداد قراردادهای درحال اجرای دانشگاه ها و مراکز آموزشی در سالهای مختلف نشان داده است که در سال ۱۴۰۱ تعداد این قراردادها نسبت به سالهای گذشته رشد قابل توجهی داشته است.در کنار رشد قابل توجه قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت در سال ۱۴۰۱، نسبت تعداد قراردادهای جاری پارسال به ازای هر ۱۰۰ دانشجوی تحصیلات تکمیلی هم افزایش پیدا کرده است. ولی با این وجود، به نظر می آید تعداد ۵.۵ قرارداد ارتباط با جامعه و صنعت برای ۱۰۰ دانشجو، آمار قابل توجهی نباشد و بهتر است این آمار بیشتر از پیش افزایش یابد.همچنین مبلغ قراردادهای درحال اجرا در سال ۱۴۰۱، چهار هزار و ۷۰۴ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۵۰ درصد رشد داشته است. مبلغ قراردادهای خاتمه یافته ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در سال ۱۴۰۱ هم یک هزار و ۱۰۰ میلیارد میلیارد تومان بوده است.نسبت مجموع مبلغ قراردادهای درحال اجرا به تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی پذیرفته شده در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در سال ۱۴۰۱ نشان داده است که این نسبت پارسال کاهش داشته است و به نظر می آید در صورت تغییر نظام پذیرش دانشجو متناسب با قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت، این شاخص در سالهای آینده رشد پیدا کند.در سال ۱۴۰۱، تعداد ۶ هزار و ۳۴۳ نفر در دانشگاه ها مجری قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت درحال اجرا بوده اند. تعداد مجریان قراردادهای درحال اجرای ارتباط با جامعه و صنعت در سالهای اخیر، نسبت به سالهای گذشته رشد خوبی داشته است. ولی با عنایت به تعداد هیات علمی دانشگاه ها، باید تلاشهای بیشتری در این حوزه صورت گیرد و اعضای هیات علمی بیشتری به صورت مستقیم در اجرای قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت مشارکت داشته باشند.در سال ۱۴۰۱ به ازای هر مجری قرارداد ارتباط با دانشگاه و صنعت در دانشگاه ها و مراکز آموزشی، ۱.۷ قرارداد واگذار شده است که نسبت به سال ۱۴۰۰ (۱.۶۴ قرارداد به هر مجری) افزایش قابل توجهی نداشته است.در سال ۱۴۰۱ نسبت تعداد قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت درحال اجرا به تعداد اعضای هیئت علمی، ۰.۵ بوده است و یعنی به ازای هر دو عضو هیئت علمی، یک قرارداد با جامعه و صنعت در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی وجود دارد.بررسی تعداد رساله های دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی که از سوی صنایع و دستگاههای اجرایی حمایت مالی شده اند، نشان داده است که در سال ۱۴۰۱، ۷۱۷ رساله حمایت شده اند. با عنایت به تعداد بسیار زیاد دانشجویان تحصیلات تکمیلی، این مورد باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و رساله ها و رساله های تقاضامحور به صورت مناسب تر مورد حمایت قرار گیرند.آمارهای عرضه شده از جانب دفتر ارتباط با جامعه و صنعت معاونت پژوهشی وزارت علوم حاکی از اینست که در سال گذشته، ۱.۷۸ درصد از کل رساله های تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، از سوی صنایع و دستگاههای اجرایی حمایت مالی شده اند.همچنین بررسی ها نشان داده است که در سال ۱۴۰۱ تعداد رساله های تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در رابطه با قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت در مقایسه با سال قبل اندکی کاهش داشته است.آمارها نشان داده است که پارسال کم تر از سه درصد از رساله های تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها، با قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت مرتبط بوده اند و این میزان ناکافی است.وضعیت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در ارتباط با جامعه و صنعت

بررسی وضعیت قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت در دانشگاه ها نشان داده است که دانشگاه های تهران، شیراز و صنعتی شریف در سال ۱۴۰۱ بیشترین تعداد قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت درحال اجرا را داشته اند. همینطور بیشترین تعداد قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت خاتمه یافته هم در ارتباط با دانشگاه های صنعتی شریف، ارومیه و علم و صنعت بوده است.

بیشترین مبلغ قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت درحال اجرا در سال ۱۴۰۱ در ارتباط با دانشگاه های علم و صنعت، صنعتی شریف و تربیت مدرس بوده است.


همینطور دانشگاه های صنعتی شریف، تربیت مدرس و علم و صنعت بیشترین مبلغ جذب شده از راه قراردادهای ارتباط با صنعت را داشته اند.بر اساس آمار اعلام شده از جانب دفتر ارتباط با جامعه و صنعت؛ تعداد کل قراردادها و گرنت های بین المللی جذب شده توسط دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در سال ۱۴۰۱، برابر با ۳۱۳ مورد بوده و دانشگاه های اراک، صنعتی اصفهان و صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، بیشترین تعداد این قراردادها را داشته اند.بررسی ها نشان داده است که بیشترین قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت در ارتباط با دانشگاه های صنعتی است و دانشگاه های جامع سهم کم تری از این قراردادها داشته اند.

به گزارش مطب نما به نقل از ایسنا، با وجود بهبود اندک برخی شاخصهای ارتباط با جامعه و صنعت در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، هنوز شرایط با وضعیت ایده آل فاصله بسیاری دارد. تعداد و مبلغ این قراردادها به نسبت تعداد دانشجو و تعداد اعضای هیئت علمی، مناسب نمی باشد و هنوز از پتانسیل دانشگاه ها برای پاسخگویی به نیازهای جامعه استفاده نشده است.

بر اساس گزارش دفتر ارتباط با جامعه و صنعت معاونت پژوهشی وزارت علوم؛ ضروریست که برای افزایش ارتباط با جامعه و صنعت اقدامات زیر در سطح دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز آموزش عالی به اجرا گذاشته شود:

- ساماندهی مناسب روال بررسی، تصویب و اجرای قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت ؛

- تدوین و اجرای روش های مناسب حمایتی و پشتیبانی از مجریان قراردادها ؛

- پایش و کنترل کمی و کیفی و زمان بندی قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت ؛

- توسعه همکاری ها با دستگاههای اجرایی و به اجرا گذاشتن برنامه های بلندمدت و کلان تحقیقاتی؛

- تشویق و ترغیب ایجاد هسته های پژوهش و فناوری توسط اعضای هیأت علمی برای بهبود کارهای تیمی و اجرای پروژه های بزرگ ؛

- لحاظ کردن امتیازات ویژه برای فعالیتهای اعضای هیئت علمی که به رفع مشکلات صنعتی و اقتصادی کشور کمک می کنند.
1402/01/01
15:15:36
5.0 / 5
200
تگهای خبر: آموزش , پذیرش , دستگاه , فناوری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۳
مطب نما
matabnama.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مطب نما محفوظ است

مطب نما

نزدیکترین مطب به شما