در گفت وگو با مطب نما اعلام شد

نرخ ویزیت پزشكان امسال

نرخ ویزیت پزشكان امسال جزئیات تعرفه های پزشکی سال ۱۴۰۰ اعلام گردید.دکتر سجاد رضوی در گفتگو با ایسنا، درباره جزئیات رشد تعرفه های سال ۱۴۰۰، اظهار داشت: رشد تعرفه های سال جاری حدودا در کل ۲۸.۵ درصد بود که در اجزای مختلفی مانند ویزیت، جزء فنی، جزء حرفه ای، هتلینگ، دارو و دندان پزشکی تقسیم شده است.
مشوق تعرفه ای برای اجرای نسخه نویسی الکترونیک
وی اضافه کرد: سیاست گذاری که در تعیین تعرفه های سال جاری شد، این بود که با عنایت به اجبار اجرای نسخه الکترونیک در کشور که در قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه سال ۱۴۰۰ آمده است و در سال ۱۳۹۹ هم بر اجرای آن تاکید شده بود، سهم اصلی افزایش تعرفه ویزیت را با این شرط گذاشتیم که به صورت الکترونیک صورت گیرد. بر این اساس ویزیت در بخش دولتی و خصوصی حدودا ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد. البته این افزایش در صورتی است که با نسخه الکترونیک باشد، اما اگر نسخه الکترونیک نباشد، افزایش ویزیت ۱۰ درصد خواهد بود. به هر حال نسخه نویسی الکترونیک حُسن های زیادی برای جامعه، مردم و کشور دارد. بعنوان مثال تعرفه ویزیت پزشکی عمومی در بخش دولتی در صورت اجرای نسخه الکترونیک ۱۹۴ هزار ریال است، اما بدون نسخه الکترونیک ۱۶۴ هزار ریال است.

رضوی افزود: در زمینه نسخه نویسی الکترونیک، سازمان نظام پزشکی هم مکلف شده که با همکاری اعضای شورایعالی بیمه، نسبت به راه اندازی و تثبیت نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک در کلیه بخش های دولتی و خصوصی هم کمک نماید. چونکه برنامه های این اقدام وجود دارد و مشکل خاصی نیست. واقعا مشکلی برای نسخه الکترونیک از نظر فنی وجود ندارد و فعلاً مشکلی که وجود دارد، خواست جامعه پزشکی است که باید اراده کنند و کمک کنند که نسخه الکترونیک شامل نسخه نویسی و نسخه پیچی راه بیفتد و بتوانیم ثمرات آنرا بزودی ببینیم.
افزایش محسوس جزء حرفه ای در بخش دولتی
وی اظهار داشت: درباره جزء حرفه ای قانون بالادستی داشتیم که هم ماده ۹ احکام دائمی و هم سیاست های ابلاغی اعلام شده بود که حق فنی تمام بخش ها یکسان شود. ما توانستیم سال قبل این اقدام را در بخش دندان پزشکی به صورت کامل انجام دهیم و در حوزه پزشکی هم در دو بخش خیریه و خصوصی حق فنی ها را یکسان کردیم، اما به علت فاصله بسیاری که بخش دولتی در زمینه حق فنی، با بخش خصوصی دارد، این یک دفعه امکان پذیر نیست و باید به تدریج اتفاق بیفتد. البته سال جاری جهش خوبی داشتیم. به صورتی که جزء حرفه ای در بخش دولتی افزایش محسوسی داشت. ضمن اینکه در بخش خصوصی هم با عنایت به پیگیری که نظام پزشکی داشتند و سال ها بود که حق فنی یا همان جزء حرفه ای در بخش خصوصی افزایش محسوسی نداشت، قرار شد این افزایش اتفاق بیفتد. با این وجود افزایش در بخش دولتی از بخش خصوصی محسوس تر بود.

رضوی افزود: طبق معمول مشکلاتی که در بخش خصوصی وجود دارد، بخصوص در قسمت جزء فنی و هتلینگ، ما در بخش خصوصی سیاست گذاریمان این بود که جزء فنی و هتلینگ حدودا حدود ۳۰ تا ۳۲ درصد در بخش خصوصی افزایش یابد که با عنایت به تورم و تغییرات قیمت ارز که بخصوص در قسمت لوازم خارجی است، محاسبه شده است.
وضعیت افزایش تعرفه در دندان پزشکی و دارو
وی همینطور اظهار نمود: در قسمت دندان پزشکی می دانید در بخش خصوصی، بیمه های تکمیلی حدودا حمایت بالایی دارند. در حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش در حوزه دندان پزشکی داشتیم که به وضعیت فنی و لوازم و تجهیزات رشته دندان پزشکی برمی گردد و تلاش شد این اصلاحات صورت گیرد. در بخش دولتی متاسفانه دندان پزشکی حمایت زیادی نمی گردد که امیدواریم در آینده با تدابیری که سنجیده می شود، بیمه های دولتی هم بتوانند خدمات بیشتری در حوزه دندان پزشکی حمایت کنند. هم اکنون ۱۴ خدمت دندان پزشکی تحت حمایت بیمه پایه است.

رضوی اظهار داشت: در حوزه دارو و لوازم بحث این بود که برای سال ۱۴۰۰ افزایش حدود ۱۵ تا ۲۰ درصدی دیدند که این افزایش دیده شد و در حوزه لوازم و تجهیزات هم در حد تورم دیده شد. از آنجایی که تغییرات قیمت ارز در بخش دارو، حداقل در شش ماه سال ۱۳۹۹ با کمک دولت تغییری نداشت، زیاد در دارو تغییر نداشتیم و در حد همین ۱۵ تا ۲۰ درصد بود. اما در زمینه لوازم و تجهیزات از آنجایی که پوشش ارزی شان تغییر کرده ۳۰ تا ۴۰ درصد آنجا را هم تغییر دادیم تا صورت گیرد.
تعرفه ها بر مدار نسخه الکترونیک
وی تصریح کرد: بحث ها در تعرفه های سال جاری این بود که نسخه الکترونیک راه بیفتد. از جامعه پزشکی که همیشه کمک کردند، انتظار داریم که بحث زیرمیزی اتفاق نیفتد. وقتی دولت قبول کرد که تعرفه ۲۸.۵ درصد افزایش یابد، دیگر ما تغییر قیمت پنهانی نباید داشته باشیم. امیدوارم بتوانیم هم در بخش دولتی و هم خصوصی به مردم سرویس مناسبی عرضه دهیم.
پرداخت از جیب مردم افزایش می یابد؟
رضوی درباره افزایش سهم بیمار در پرداخت از جیب با عنایت به افزایش تعرفه ها، اظهار داشت: اگر جداول را ببینید ما سهم پرداخت از جیب مردم را بر مبنای کمترین میزان افزایش، در نظر گرفته ایم. بعنوان مثال نگفتیم که اگر جزء حرفه ای پزشک در بخش دولتی ۵۰ درصد زیاد شد، پرداخت مردم هم ۵۰ درصد زیاد شود، بلکه پرداخت جزء حرفه ای افزایش پیدا کرده را بیمه ها برعهده گرفته اند و پرداخت فرانشیز بر مبنای جزء پایینی افزایش است. یعنی کمترین میزان رشد ملاک ۵ تا ۱۰ درصد فرانشیز مردم است. بعنوان مثال جزء حرفه ای برای پزشکان اگر تمام وقت نباشند، حدود ۱۴ هزار تومان است، اما اگر تمام وقت باشد، ۳۲ هزار تومان است. حال بیمار بر مبنای ۱۴ هزار تومان فرانشیز پرداخت می کند و هزینه ای را بابت تمام وقتی پزشک پرداخت نمی نماید. این سیاست لحاظ شده که پرداخت از جیب مردم افزایش پیدا نکند.

وی اظهار داشت: هم اکنون فرانشیز مردم در بخش بستری دولتی ۱۰ درصد و در روستایی ۵ درصد است و در بخش سرپایی دولتی هم ۳۰ درصد است.
به گزارش مطب نما به نقل از ایسنا، ازاین رو تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۰ به استناد تصویب نامه های مورخ ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۰ از جانب هیأت دولت ابلاغ گردید. بر این اساس تعرفه های پزشکی سال جاری در بخش دولتی و غیردولتی به صورت کلی ۲۸.۵ درصد رشد داشته اند.
در عین حال رشد تعرفه ویزیت در سال ۱۴۰۰، با احتساب اجرای نسخه نویسی الکترونیکی در بخش دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه ۳۰ درصد بوده است. اما تعرفه ویزیت بدون اجرای نسخه نویسی الکترونیکی در تمام این بخش ها ۱۰ درصد محاسبه می گردد.
همچنین تعرفه هتلینگ در سال ۱۴۰۰ در بخش دولتی و عمومی غیردولتی ۲۷ درصد افزایش داشته و در بخش خصوصی و خیریه ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
تعرفه جزء حرفه ای (دستمزد) در بخش دولتی و عمومی غیردولتی ۳۲ درصد افزایش داشته و در بخش خصوصی و خیریه شامل ۲۲ درصد افزایش است.
همچنین جزء فنی خدمات دارای # در بخش های دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه ۳۸ درصد افزایش و جزء فنی خدمات تشخیصی-درمانی بدون # ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا کرده است.
در سال ۱۴۰۰ میزان پرداخت از جیب مردم در بخش دولتی، برای خدمات سرپایی و بستری موقت ۳۰ درصد بوده و پرداخت از جیب برای خدمات بستری در بخش دولتی شهری ۱۰ درصد و در روستایی ۵ درصد خواهد بود. در بخش خصوص باید علاوه بر این فرانشیز بخش دولتی، مابه التفاوت تعرفه بخش دولتی و خصوصی را هم پرداخت کند.
هزینه ویزیت پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص در بخش دولتی چند؟ در بخش سرپایی دولتی ویزیت پزشکان، دندانپزشکان عمومی و دکترای تخصصی در علوم پایه (phd) پروانه دار در صورت عدم اجرای نسخه نویسی الکترونیکی سلامت ۱۶۴ هزار ریال و در صورت اجرای نسخه الکترونیکی سلامت ۱۹۴ هزار ریال خواهد بود.
تعرفه پزشکان، دندانپزشکان متخصص و پزشکان عمومی دارای مدرک دکترای تخصصی در علوم پایه در صورت عدم اجرای نسخه الکترونیکی سلامت ۲۰۵ هزار ریال و در برنامه نسخه الکترونیکی سلامت ۲۴۲ هزار ریال خواهد بود.
تعرفه پزشکان فوق تخصص و دوره تکمیلی تخصصی در صورت عدم اجرای نسخه الکترونیکی سلامت ۲۴۸ هزار ریال و در برنامه نسخه الکترونیکی سلامت ۲۹۳ هزار ریال خواهد بود.


همچنین ضریب ریالی جزء حرفه ای خدمات دندانپزشکی معادل ۳۲۹ هزار ریال محاسبه می شود.
ضریب ریالی جزء فنی کلیه خدمات و مراقبت های سلامت مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت معادل ۱۶۸ هزار ریال محاسبه می شود.
ضریب ریالی جزء فنی خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت # مشخص شده اند و کدهای (۷) و (۸)، شامل اینکه در بخش بستری یا سرپایی عرضه شوند، بر اساس کای واحد و معادل ۱۷۹ هزار ریال محاسبه می شود.
ضریب ریالی جزء فنی خدمات دندانپزشکی معادل ۱۷۹ هزار ریال محاسبه می شود.
هزینه ویزیت در بخش خصوصیتعرفه ویزیت پزشکان، دندان پزشکان عمومی و دکترای تخصصی در علوم پایه در بخش سرپایی خصوصی در صورت عدم اجرای نسخه الکترونیکی سلامت ۴۴۶ هزار ریال و در برنامه نسخه الکترونیکی سلامت ۵۲۷ هزار ریال است.
تعرفه ویزیت همینطور پزشکان، دندانپزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکترای تخصصی در علوم پایه در صورت عدم اجرای نسخه الکترونیکی سلامت ۶۷۷ هزار ریال و در برنامه نسخه الکترونیکی سلامت ۸۰۰ هزار ریال است.


منبع:

1400/01/28
10:07:49
5.0 / 5
615
تگهای خبر: بیمار , بیمه , پزشك , پزشكی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۴
مطب نما
matabnama.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مطب نما محفوظ است

مطب نما

نزدیکترین مطب به شما