پژوهشگران مطرح كردند

تاثیر سواد سلامت در رضایت جنسی

تاثیر سواد سلامت در رضایت جنسی مطب نما: عدم وجود رضایت جنسی، یكی از بزرگترین مشكلاتی است كه زوج ها بالأخص آن هایی كه به سبب ناباروری، نیاز به اجرای برنامه های مشخصی را دارند، گرفتار خود می كند. پژوهشگران كشور برای رفع این مشكل، بالابردن سواد سلامت را سفارش كرده اند.


به گزارش مطب نما به نقل از ایسنا، نابــاروری یکــی از تجربیــات تلــخ و تنش زا در زندگــی زوجیــن محســوب می شود. افســردگی، آشــفتگی، عــزت نفــس پاییــن و عــدم رضایت مندی در رابطــه زناشــویی ازجمله اثـرات روان شناختی نابـاروری محسـوب می شوند. برنامه های درمانــی بلندمدت و مراحــل درمان ن نازایــی شامل زمــان اجبــاری مقاربــت در چرخــه تخمک گذاری زن درکنار فرایندهـای تشـخیصی و درمانـی خطرنـاک و علـل مختلـف دیگر می توانند ازجمله عوامـل احتمالـی تنش ها باشـند. مجموعـه ایـن عوامـل و فشـارهای روانـی و داشـتن فعالیـت جنسـی برنامه ریزی شده می تواند به صورتی باعـث تبدیـل رابطـه جنسـی بـه یـک عمـل مکانیکـی شـده و رضایـت جنسـی زوجیــن را تحــت تأثیر قــرار دهــد.
صاحب نظران معتقدند در قـرن حاضـر، هـر فـرد بـرای داشـتن کارکـرد مناسـب و بهینـه، بایسـتی دارای مجموعه ای از شایستگی ها و توانایی ها و در اصـل مجموعه ای از سـوادها باشـد. ازنظر سـازمان جهانـی بهداشت،ت، ســواد سلامت ت بعنوان مجموعه مهارت های شــناختی و اجتماعــی معرفــی شــده اســت کــه معیــن کننــده ظرفیــت و توانایـی افـراد در کسـب، پـردازش، درک و به کارگیری اطلاعات سـلامت است، به شکلی کـه منجـر بـه تصمیم گیری مناســب در زمینه ســلامت و در نهایت منجــر بــه ارتقــا آن شود. برخورداری از این سواد بدون شک در بهره گیری از تمام جوانب زندگی ازجمله روابط زناشویی دارای اهمیت خاصی است.
در این رابطه، یک تیم پنج نفره پژوهشی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، مبادرت به انجام مطالعه ای کرده اند که در آن رابطه بین برخورداری از سواد سلامت با رضایت جنسی در زنان نابارور مورد بررسی واقع شده است.
در این مطالعه که در درمانگاه ناباروری بیمارستان الزهرای تبریز انجام گرفته است، 390 تن از زنان مراجعه کننده برای درمان ناباروری مورد مطالعه واقع شده اند. این افراد با بهره گیری از پرسشنامه مشخصات فردی اجتماعی، پرسشنامه سواد سلامت بزرگسالان ایرانی و پرسشنامه رضایت جنسی اطلاعات مورد نیاز پژوهشگران را ارائه کرده اند. این اطلاعات سپس با بهره گیری از روش های آماری و به کمک کامپیوتر، تجزیه وتحلیل شده اند.
یافته های این تحقیق نشان داد که سواد سلامت، همبستگی مثبتی با میزان رضایت جنسی در زنان نابارور دارد. به عبارت دیگر، هرچه سواد سلامت در افراد بالاتر باشد، رضایت جنسی بیشتری برای آنان حاصل می شود.
در ایــن راسـتا، فتح نژاد کاظمی، استادیار و پژوهشگر گروه مامایی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز و همکارانش اظهـار داشته اند: «سـواد سـلامت می تواند بـر حـالات روحـی و نگـرش زوجیـن نسـبت بـه روابـط جنسـی و زناشــویی تأثیــر بگــذارد و به این جهت بــر رضایــت جنســی آنها تأثیرگــذار باشــد».
به گفته آنها، «همچنیــن بــه نظــر می رسد افزایــش میـزان سـواد سـلامت، منجـر بـه افزایـش اطلاعات در مـورد فیزیولـوژی جنسـی و عملکـرد جنسـی شـود و بدیـن طریـق نیز رضایــت جنســی بیشتری را به دنبال داشته باشد.
این پژوهشگران برمبنای نتایج به دست آمده از این پژوهش جالب، سفارش کرده اند که برنامه ها و مداخلات تدوین شده در راســتای افزایــش میــزان ســواد ســلامت زنان نابارور صــورت گیــرد.
این یافته ها که علاوه بر زنان ناباوری که تحت درمان قرار می گیرند، برای سایر زوج ها نیز جنبه های آموزشی مفیدی دارند، در فصل نامه «مدیریت ارتقای سلامت» وابسته به انجمن علمی پرستاری ایران انتشار یافته اند.
منبع:

1399/07/01
15:04:20
5.0 / 5
1869
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۱
مطب نما
matabnama.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مطب نما محفوظ است

مطب نما

نزدیکترین مطب به شما