در پژوهش روان شناسی نسل سوم عنوان شد

تفاوت میان نسل اول و سوم انقلاب طبیعی است

تفاوت میان نسل اول و سوم انقلاب طبیعی است به گزارش مطب نما پژوهش ˮروان شناسی نسل سومˮ توسط دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی منتشر گردید.


به گزارش مطب نما به نقل از ایسنا، در ابتدای این پژوهش درباره نحوه انجام پژوهش فوق الذكر آمده است: این پژوهش به بررسی روان شناسی نسل سوم انقلاب پرداخته است و در بدو امر به سبب فقدان ادبیات لازم در گام اول با تهیه و تدوین دو پرسشنامه كمی و ستاندن قریب به ۲۰۰۰ داده از سطح كشور ادبیات حداقلی برای انجام پژوهش تهیه و سپس با استفاده از ادبیات گردآمده، پرسشنامه نهایی تحقیق شكل گرفت كه این پرسشنامه به بررسی مهمترین تفاوت های نسل جوان و نسل بزرگ تر پرداخته و قرائت فرهنگی- اجتماعی، عقیدتی و سیاسی آنها را با یكدیگر مورد بررسی قرار می دهد.
در ادامه پرسشنامه اخیر در سطح ۱۳۰ شهر و روستای كشور اجرا شد و نتایج حاصله از ۲۶۷۹ آزمودنی دختر و پسر شاغل به تحصیل در كلاس سوم دبیرستان با تحلیل آماری مربع كای، مورد بررسی قرار گرفت و در تمامی موارد پیش گفته، جوانان در سطح معنادار و قابل توجهی تفاوت عمیق قرائت های فرهنگی، اجتماعی، عقیدتی و سیاسی خودرا با نسل بزرگ تر به معرض دید كردند.
این پژوهش سوالات پرسشنامه ای كه مبنای كار بوده است به شرح ذیل عنوان شده است:
- آیا تفكر نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، انتقادی تر است؟
- آیا تفكر نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، نوآورتر و خلاق تر است؟
- آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، علم گراتر است؟
- آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، به فناوری توجه بیشتری دارد؟
- آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، به هنرها توجه بیشتری دارد؟
- آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، تمایل بیشتری به غرب دارد؟
- آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، دسترسی بیشتری به جریان آزاد اطلاعات دارد؟
- آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، به زیبایی و جذاب جلوه گر شدن توجه بیشتری دارد؟
- آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، به مد توجه بیشتری دارد؟
- آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، به لذت طلبی توجه بیشتری دارد؟
- آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، از وطن دوستی بیشتری برخوردار است؟
- آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، از ملی گرایی بیشتری برخوردار است؟
- آیا زنان نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، تحرك اجتماعی بیشتری از خود نشان می دهد؟
- آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، دست به هنجار آفرین های جدید بیشتری می زند؟
- آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، تجمل گرایی بیشتری دارد؟
- آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، به دنبال رفاه طلبی بیشتری است؟
- آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، به دنبال شادی و نشاط بیشتری است؟
- آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، سنت شكنی بیشتری در ارتباط با آداب و رسوم دارد؟
- آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، استقلال رأی بیشتری دارد؟
- آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، دید انتقادی و چالشگرتری دارد؟
- آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، رك گویی و صراحت لهجه بیشتری دارد؟
- آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، مخالفت بیشتری با ریاكاری دارند؟
- آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، موافقت بیشتری با تساهل و تسامح دارند؟
- آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، به دنبال تعمیق هرچه بیشتر روابط دختر و پسر در جامعه است؟
- آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، پذیرش بیشتری در ارتباط با تساوی حقوق زن و مرد دارد؟
- آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، پذیرش بیشتری درباره حضور زن در جامعه دارد؟
- آیا زنان نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، از گرایشهای ضد مرد بیشتری برخوردارند؟
- آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، استفاده بیشتری از الكل و مواد مخدر دارد؟
- آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، استفاده بیشتری از سی دی ها، فیلمها و تصاویر برهنه دارد؟
- آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، موافقت كمتری با كنترل و سانسور برنامه های ماهواره ای و اینترنتی دارد؟
- آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، نگرش منفی نسبت به جنگ دارد؟
- آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، نگرش منفی نسبت به صحت مقوله تهاجم فرهنگی دارد؟
- آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، نگرش منفی تری نسبت به مرجعیت دارد؟
- آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، نگرش منفی تری نسبت به ولایت فقیه دارد؟
- آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، نگرش منفی تری نسبت به روحانیت دارد؟
- آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، نگرش منفی نسبت به مسؤولان نظام دارد؟
- آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، تمایل كمتری به فعالیت های سیاسی دارد؟
- آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، تمایل كمتری به پشتیبانی از جمهوری اسلامی دارد؟
- آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، تبعیت كمتری از مسؤولان جمهوری اسلامی دارد؟
- آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، پذیرش بیشتری در ارتباط با مساله جدایی دین از سیاست دارد؟
- آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، به ارزش های معنوی كمتر توجه دارد؟
- آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، به اعتقادات دینی كمتر توجه دارد؟
- آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، عواطف دینی كمتری از خود نشان می دهد؟
- آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، به انجام تكالیف دینی كمتر توجه دارد؟
- آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، قرائت جدیدی از دین را مطرح می كند؟
- آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، تمایل بیشتری به مهاجرت به غرب دارد؟
- آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، تمایل بیشتری به برقراری روابط سیاسی با تمامی كشورهای جهان دارد؟
- آیا نسل سوم، در قیاس با نسل پیشین خود، دست به نفی آرمان گرایی های سیاسی نظام می زند؟
پس از تشریح سوالات پرسشنامه مبنای پژوهش پژوهشگر انجام دهنده پژوهش آورده است: همانگونه كه از سنخ نظریات انسانی انتظار می رود، در زمینه شكاف نسلی نیز نظریاتی در قطب افراط، تفریط و حد وسط ارائه شده اند؛ به این معنا كه بعضی از نظریه پردازان با پذیرش نظریه وقوع گسست بین نسل جوان و نسل بزرگسال (خاصه پس از تحولات بزرگ اجتماعی كه جامعه به خود می بیند) از فاصله گیری عمیق نسل جوان با نسل های پیشین خویش یاد كرده و بر آن صحه گذاشته اند.
در این باره یكی از پژوهشگران نیز در آثار خویش تاكید كرده كه بعد از وقوع تحولات بسیار گسترده و شدید در سطح جامعه (با وقوع رخدادهایی مانند جنگ، ركود اقتصادی و مانند آن)، گسست نسلی پدید می آید و در همین راستا پژوهشگران متاخر با استناد به تحولات و پیشرفت های سریع فناوری ها و خاصه فناوری های ارتباطی، از وقوع شكاف جدیدی سخن می گویند كه فناوری های پیش گفته برای انسان معاصر به دنبال داشته اند.
در قطب مخالف معتقدان به پدیده وقوع شكاف و گسست نسلی، نظریه پردازان دیگری واقع شده اند كه به طور كلی دست به نفی وجود شكاف بین نسل های جوان تر و مسن تر جامعه می زنند؛ یكی از پژوهشگران مدافع این نظریه با نقد نقطه نظر نظریه پردازان مكتب مقابل در نهایت اختلاف نسل ها را به بعضی از تضادهای درونی نسل ها تقلیل می دهد كه به سبب تفاوت های سنی به شكل معمول در جامعه رخ می دهند.
البته در نقطه نظر سوم با پذیرش نسبی شكاف در بعضی از ارزش ها و هنجارها، تلفیقی از دو نظریه پیش گفته ارائه می شود.
یكی از پژوهشگران با بررسی نظریه پردازی های موجود در امر نوجوانان و جوانان نتیجه می گیرد كه اصولاً" دو جریان نظری عمده در نظریه پردازی های نوجوانی و جوانی وجود دارند؛ نقطه نظر نخست با طوفانی خواندن دوره نوجوانی، این دوره را دوره ای بحرانی ترسیم می كند؛ اما نقطه نظر دوم اعتقاد بر این دارد كه در صورت آرام بودن شرایط محیطی جوان دوره جوانی وی با آرامش سپری خواهد شد.
این پژوهشگر در ادامه نتیجه می گیرد كه اگر موضوعات شكاف نسلی و بحران هویت جوانان را در نظر بگیریم، می توان تعارض نقطه نظرات پیش گفته در تبیین دوره جوانی را از میان برداشت و دوره جوانی را نه دوره ای آرام و نه دوره ای طوفانی، بلكه دوره ای به نسبت دشوار ترسیم كرد.
در بخش دیگری از پژوهش "روان شناسی نسل سوم" تفاوت های نسل های اول و دوم با نسل سوم انقلاب اسلامی در ذیل متغیرهایی در رابطه با نحوه "سبك زندگی" این دو نسل دسته بندی شده و سعی شده است با برشمردن نكات ریز و جزئی از علایق، سلایق، عقاید و نحوه نگرش این دو نسل نسبت به یكدیگر سوژه تبیین و تشریح شود.
در این بخش بعضی از خاصیت های نسل سوم به شرح ذیل دسته بندی شده است: علایق علمی گسترده، علاقه مند به علوم تجربی، كنجكاو، خلاق، نوآور و نوگرا، علاقه مند به كامپیوتر، ماهواره و اینترنت، دارای دید چالش گر و انتقادی، استقلال طلب نفی مرجعیت والدین، تا حدودی مسئولیت گریز و...
در ادامه پژوهش "روان شناسی نسل سوم" آمده است: فرهنگ نمی تواند یك شبه تغییر كند و هرچند می توان فرمانروایان و قوانین را تغییر داد، اما تغییر جنبه های اساسی فرهنگ سال ها طول می كشد.
علاوه بر این، وقتی دگرگونی فرهنگی مهمی رخ می دهد، به تفاوت هایی در بین نسل ها می انجامد، برای اینكه این دگرگونی در بین گروه های جوان تر كه نیازی به غلبه بر مقاومت یادگیری متناقض اولیه ندارند، با سهولت بیشتری صورت می گیرد تا در بین گروه های بزرگ تر.
در بخش مربوط به نتیجه این پژوهش هم آمده است: موارد ذیل برای بهبود نگاه نسل سوم نسبت به انقلاب اسلامی پیشنهاد می شود:
- بازبینی نقادانه عملكرد تربیتی نظام در ارتباط با جوان انقلاب اسلامی،
- توقف رویكرد تكلیفی و آمرانه در ارتباط با جوان،
- پذیرش راهكارهای مداخله گرایانه در امر جوانان،
- پذیرش قاعده فقهی دفع افسد به فاسد در امور جوانان،
- در جریان برنامه ریزی و تحلیل مسائل جوانی، باید احادیث و روایات معصومین «ع» كه جوانی را دوره ای از مستی و جنون برشمرده اند، زیربنا قرارداد.
- پذیرش این مهم كه هر تغییر و تحول اجتماعی مستلزم پرداخت هزینه است،
طبق اعلام مركز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، تفاوت در نگاه و نگرش نسل اول انقلاب اسلامی و نسل سوم انقلاب اسلامی موضوعی طبیعی است اما نسل سوم در خیلی از مواقع خطیر تقید و اعتقاد خود به مبانی انقلاب اسلامی را نشان داده هر چند نسبت به برخی عملكردها به حق منتقد است.
1398/04/23
15:48:13
5.0 / 5
4683
تگهای خبر: پذیرش , رفاه , زندگی , فناوری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۲
مطب نما
matabnama.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مطب نما محفوظ است

مطب نما

نزدیکترین مطب به شما